977 34 53 44 javier@dipor.net

Comptabilitat

Els podem oferir els serveis següents:

E

Gestió de la comptabilitat

E

Planificació i posada en marxa de la comptabilitat

E

Sistemes de control intern comptables i administratius

E

Legalització i confecció dels llibres oficials de comptabilitat

E

Formalización de los libros del impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Logos Seguros Salou

Graduado social: 557

Colegiado: 16.464